• Onafhankelijkheid

  • Deskundigheid

  • Politieke/bestuurlijke
     ervaring

  • Burgerparticipatie


Burgerparticipatie

Bij grootschalige omgevingsvraagstukken loopt de overheid veelal op tegen het punt hoe de belanghebbenden uit de omgeving te betrekken bij dit proces. Wanneer, in welke mate en hoe zet ik de betrokkenheid van de burgers/bedrijven in? Voldoet de reguliere inspraakprocedure of wil men al in een zo vroeg mogelijk stadium te weten komen wat er speelt in de omgeving en hoe hierop ingespeeld kan worden. Het zijn veelal de wethouders en directeuren die inzien dat het opbouwen van vertrouwen zich terug laat verdienen op de lange termijn, beslissen tot een participatietraject. Bij de overheid gaat het veelal om langdurige contacten met de belanghebbenden. Wie daar serieuze aandacht aan geeft, speelt in op de belangen vanuit de omgeving, denkt in oplossingen zonder last te hebben van gezichtsverlies.

Neem als voorbeeld het waterbeleid. In het licht van de Europese Kaderrichting werden de deelstroom- gebiedsplannen ontwikkeld. Burgerparticipatie zal, conform de Europese Richtlijn, daarom moeten worden meegenomen. De afweging wanneer en in welke mate stond toen ter discussie. Voor het Directoraat Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verzorgde Hermine van den Hoek workshops over het inzetten van zinvolle participatie.

Tijdens de bouw van de Hubertustunnel in Den Haag roerden zich vele gemoederen vanuit de omgeving. Voor het toenmalige college aanleiding om een klankbordgroep in het leven te roepen waarin belanghebbenden vanuit de omgeving zitting namen. De klankbordgroep had geen beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende rol. Zo werden zorgen vanuit de buurt over wateroverlast, schade aan panden door het boorproces, sluipverkeer in de wijk, overschrijdingen van milieunormen, filegevaar in de tunnel, vluchtroutes, brandgevaar, geluidsoverlast vanuit de tunnel, route vrachtverkeer, maar ook de belangen van voetgangers, schoolverkeer en fietsroutes aan tafel besproken met de gemeente, de projectleiding en de bouwer. Dit resulteerde in soms grimmige, maar wel respectvolle discussies onder leiding van Hermine van den Hoek. Na 4 jaar bouwen, boren en blijven praten werd de Hubertustunnel feestelijk geopend. Hierbij waren alle, inmiddels trotse, belanghebbenden uit de buurt uitgenodigd.